فرم ثبت نام سمینار
  نام
  نام خانوادگی
  نام پدر
  شماره ملی
  شماره تماس
   
توجه : لطفا مبلغ 50 هزار تومان به شماره کارت 6221061065972095 به نام میترا لامعی ارسال کنید
بعد از دریافت رسید شماره آن رسید به همراه کد ثبت نام را به شماره 09120454048 ارسال کنید تا مراحل
ثبت نام شما کامل شود . عدم ارسال کد و شماره فیش باعث تکمیل نشدن ثبت نام شما میشود